Accueil > traductions en français > accrocher

accrocher

  traductions en allemand
 • aufhaengen

 • traductions en anglais
 • to hang

 • to hook

 • traductions en espagnol
 • colgar

 • traductions en français
 • suspendre

 • traductions en portugais
 • pendurar

 • traductions en chinois
 • 挂住 - gua zhu

 • 吊起,挂住 - diao qi, gua zhu