Home > translations in Chinese > 最小化,最少化

最小化,最少化 - zui xiao hua ,zui shao hua