перевод по-немецки
  • zweiäugig

  • перевод по-английски
  • binocular

  • перевод по-французски
  • bioculaire

  • перевод по-китайски
  • 双筒望远镜 - shuang tong wang yuan jing